Fix Error: this template attempted to load component assembly ‘NuGet.VisualStudio.Interop, Version=*, Culture=neutral, PublicKeyToken=*’… On Visual Studio 2012

I) Open Visual Studio > Tools > Extensions and Updates > select ‘NuGet Package Manager‘ and uninstall it.

II) Open ‘http://nuget.org‘ and you will see an ‘Install NuGet’ button, download it and install it on your system.

III) Re-open the Visual Studio and now, this error will no longer visible to you.

Thank you!

Advertisements

Lập trình BusyIndicator Với 5 bước cơ bản (Silverlight)

Bước 1: Tạo Project mới với tên là DemoBusyIndicator

Lưu ý: Click Vào hình để xem rõ hơn!

Bước 2:

Tải Toolkit tại link dưới đây

http://www.mediafire.com/?p19493yl2l03ilh

Sau khi tải xong bạn phải chuột vào References và chọn Add References

Sau đó chọn thẻ Browse và link đến file Toolkit mà đã tải về

Bước 3: mở phần Design và thêm một Button mới đặt Content là Click Me!

Bước 4: Mở phần thiết kế bằng Xaml lên và thêm thẻ Toolkit

Bước 5: Mở phần Design và nhấn đúp vào phần button để thiết lập sự kiện cho chương trình

Ấn F5 để xem kết quả

 

Source: http://www.mediafire.com/?0ic7i2fioj5ackp

Theo Phamnguyen