Bài 11: Làm việc với bảng

Bước 1: Tạo project

1

 

Bước 2: Viết mã

1 2 3 Kết quả!4

Advertisements

Bài 9: Danh sách mô tả

Bước 1: Tạo project mới 1Bước 2: Viết mã

-Ở đây ta sẽ sử dụng thẻ <dl> thẻ này chứa trong nó nhiều cặp tiêu đề mô tả, và các miêu tả được dùng bởi thẻ <dd>

-Bạn cũng có thể lồng các thẻ danh sách có thử tự và không có thứ tự với danh sách mô tả với nhau

1

 

Kết quả!

2

Bài 5: Làm việc với danh sách

Bước 1: Tạo project mới

1

 

Bước 2: Viết mã

Ở đây bạn có thể sử dụng danh sách không có thứ tự và danh sách có thứ tự, biểu hiện như sau

-Danh sách không có thứ tự

<ul>

        <li></li>

        <li></li>

</ul>

-Danh sách có thứ tự

<ol>

       <li></li>

       <li></li>

</ol>

1

 

ngoài ra bạn cũng có thể lồng các danh sách lại với nhau!

2

 

Chạy!

3