Tut Java-Sử dụng vòng lặp While(), For()

Vòng lặp while

được sử dụng khi vòng lặp được thực hiện mãi cho đến khi điều kiện thực thi vẫn là True. Số lượng lần lặp không đựơc xác định trước song nó sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện. Dùng vòng lặp while, bạn phải luôn nhớ một điều vô cùng quan trọng là phải làm sao để thoát khỏi vòng lặp, nếu không chương trình của bạn sẽ chạy vô tận không bao giờ dừng.
Cú pháp

while(condition){
action statement;

}

condition: Biểu thức Boolean, nó trả về giá trị True hoặc False. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nào giá trị True được trả về.

action statement: Các câu lệnh được thực hiện nếu condition nhận giá trị True
Đoạn chương trình sau tính giai thừa của số 5.Giai thừa được tính như tích 5*4*3*2*1
Class WhileDemo
{
Public static void main(String args[])
{
int a = 5,fact = 1;
while (a>= 1)
{
fact *=a;
a–;
}
System.out.println(The Factorial of 5 is “+fact);
}
}

Ở ví dụ trên, vòng lặp được thực thi cho đến khi điều kiện a>=1 là True. Biến a được khai báo bên ngoài vòng lặp và được gán giá trị là 5. Cuối mỗi vòng lặp, giá tri của a giảm đi 1. Sau năm vòng giá trị của a bằng 0. Điều kiện trả về giá trị False và vòng lặp kết thúc. Kết quả sẽ được hiển thị “ The factorial of 5 is 120”

Vòng lặp for 

Vòng lặp for được sử dụng tương tự như vòng lặp while nhưng bạn có thể kiểm soát được số lần lặp.Vòng lặp for thường được sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà lập trình viên biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần
Cú pháp

for (init-stmt; condition; next-stmt) {
body
}

condition: Biểu thức Boolean, nó trả về giá trị True hoặc False. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nào giá trị True được trả về.
init-stmt: Con số hay biến khởi tạo cho số lần lặp.
next-stmt: Con số hay biến tiếp theo của vòng lặp sau khi thân vòng lặp đã được thực hiện.
Khi bắt đầu vòng lặp for, ta cần khởi tạo một biến nhất định bằng init-stmt để dùng trong condition , nếu condition trả về true, khối lệnh cần lặp sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong khối lệnh cần lặp, next-stmt sẽ được thực hiện, tiếp theo, condition sẽ lại được kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi condition trả về false, khi đó vòng lặp sẽ kết thúc.
Hãy so sánh hai chương trình có mục đích như nhau, một cái dùng vòng lặp while, cái kia dùng vòng lặp for:
while:
int number = 1;
while (number <= 12) {
System.out.println(number + ” squared is ” + (number * number));
number++;
}
for:
for (int number = 1; number <= 12; number++) {
System.out.println(number + ” squared is ” + (number * number));
}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s